Navigatie                     

PROGRAME POSTDOCTORALE

Rezultatul concursului de admitere la studii postdoctorale

 

Universitatea Ovidius din Constanta organizeaza programe postdoctorale de cercetare avansată în domeniile fundamentale specifice Şcolilor Doctorale din componenţa UOC, care vor promova interdisciplinaritatea în programul de formare postdoctorală, prin crearea de colective de cercetare multidisciplinare care vor integra cercetătorii postdoctorali implicați în program dar și doctoranzi înmatriculați la Școlile doctorale şi prin supervizarea ştiinţifică a acestora de către mentori, conducători de doctorat în domeniile acreditate ale UOC.

 

Programele postdoctorale de cercetare avansată se desfășoară în UOC pe domenii, în cadrul Școlilor doctorale, sub coordonarea CSUD, ca programe de studii postuniversitare după finalizarea ciclului al III–lea de studii universitare de doctorat, organizate în condițiile legii.

La finalizarea programului postdoctoral UOC acordă cercetătorului postdoctorand un Atestat de studii postdoctorale.

Școlile doctorale asigură cadrul instituțional pentru efectuarea de stagii de cercetare în țară și străinătate de către cercetătorii postdoctorali precum și posibilitățile de finanțare.

 

In cadrul UOC programele postdoctorale de cercetare avansată se desfășoară cu frecvență.

Programele postdoctorale se pot desfășura în limba română sau într-o limbă de circulație internațională (engleză sau franceză).

Durata programului postdoctoral de cercetare avansată este cuprinsă între 12 și 24 luni.

Activitatea fiecărui cercetător postdoctorand va fi coordonatã de un mentor, conducător de doctorat titular / asociat unei școli doctorale din UOC.

 

Finanțarea programele postdoctorale de cercetare avansată asigură de către UOC din venituri proprii sau din surse atrase cum ar fi: alocări bugetare, taxe de școlarizare în lei sau în valută, proiecte cu finanțare internă sau externă, granturi oferite de institute de cercetare, fundații, ONG, etc.

UOC susține financiar programele postdoctorale de cercetare avansată, în limita resurselor disponibile.

 

UOC organizează concurs de admitere la programele postdoctorale de cercetare avansată în domeniile fundamentale Științe biologice și biomedicale, Științe umaniste și arte, Matematica și Știinte ale naturii, Stiinte inginerești, în domeniile: Biologie, Medicina, Medicina dentara, Matematica, Filologie, Istorie, Inginerie civilă și instalații, Teologie.

 

Inscrierea la concursul de admitere organizat de UOC pentru programele postdoctorale de cercetare avansată este permisă candidaților care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

·    să fie deținători ai titlului de doctor în domeniul pentru care se organizează concurs de admitere sau într-un domeniu conex;

·    titlul de doctor în știință să fie obținut cu cel mult 5 ani înainte de data înscrierii la concursul de admitere. Pentru candidații care au obținut titlul de doctor în România se ia în considerare data emiterii ordinului ministrului educației prin care a fost confirmat titlu de doctor.

 

Calendarul concursului de admitere pentru sesiunea septembrie 2019; Locul de desfășurare este sediul ISD din str. Ion Voda nr.58

2-6 septembrie 2019 – înscrieri (sala 102)

12 septembrie 2019 – concurs de admitere

13 septembrie 2019 – depunerea contestatiilor

16 septembrie 2019 - afisarea rezultatelor finale

17-18 septembrie 2019 – achitarea taxei inmatriculare si semnarea contractelor

 

 

Dosarul de înscriere conține

·         Fişa de înscriere (formular tip);

·         Curriculum vitae în format europass;

·         Lista de lucrări științifice publicate

·         Proiectul de cercetare ştiinţifică în format tipărit și electronic pe CD

·         Copii-xerox ale lucrărilor științifice publicate, ale programelor conferințelor la care a participat candidatul, ale diplomelor de premiere și de participare la conferințele/congrese. Toate aceste fotocopii în varianta electronică .pdf vor fi incluse și pe CD.

·         Certificatul de naștere, în copie-xerox, cu certificarea conformității cu originalul[1]

·         Certificatul de căsătorie (în copie-xerox, cu certificarea conformității cu originalul) sau actul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);

·         Cartea de identitate (în copie-xerox, cu certificarea conformității cu originalul);

·         Diploma de bacalaureat (în copie-xerox, cu certificarea conformității cu originalul);

·         Diploma de licență și Foaia matricolă sau Suplimentul la diplomă (în copii-xerox, cu certificarea conformității cu originalul);

·         Diploma de master sau echivalentă a acesteia și Foaie matricolă sau Suplimentul la diplomă (în copii-xerox, cu certificarea conformității cu originalul);

·         Diplomă de doctor – în copie-xerox, cu certificarea conformității cu originalul;

·         Certificat de competență lingvistică (minimum nivel B2, după Cadrul European de Referință a Limbilor) într-o limbă de circulație internațională (engleză sau franceză);

Dosarele de înscriere ale candidaților străini din țări non-UE, respectiv candidații români de pretutindeni sunt similare cu dosarele candidaților români și UE-SEE. Acestea cuprind suplimentar, traduceri / traduceri legalizate (după caz) ale documentelor personale și actelor de studii apostilate, respectiv o copie a pașaportului (valabil cel puțin șase luni față de data înscrierii). UOC detaliază, anual, în raport cu legislația în vigoare, elementele specifice dosarelor de candidatură pentru programele postdoctorale pentru candidații străini din țări non-UE sau români de pretutindeni.

 

 

 

 

 

 

Temele de cercetare propuse pentru anul 2019/2020

 

Scoala doctorala

Domeniul

mentor

Teme cercetare

 

Stiinte aplicate

 

Biologie

(domeniu prioritar: Energie, mediu si schimbari climatice)

 

Cogălniceanu Dan

Dinamica parametrilor structurali la populații aflate la limita arealului

Evaluarea impactului speciilor străine invazive asupra ecosistemelor umede

Evaluarea eficienței și adaptarea retelei de arii protejate la schimbările climatice 

Modele predictive pentru conservarea biodiversității în contextul schimbărilor climatice

Matematica

Matematica

Popa Constantin

Algoritmi de calcul evolutiv pentru probleme de programare liniară

 

 

 

 

Medicina

 

 

 

 

Medicina

 

 

Așchie Mariana

Confirmarea valorii prognostice și predictive a markerilor biomoleculari din cancerul mamar prin tehnici de analiză digitală

Aspecte particulare ale apoptozei în patologia gastrointestinală

Caracterizarea moleculară a tumorilor maligne în vederea identificării de markeri noninvazivi

Rugină Sorin

Implicarea receptorilor solubili de IL1 în infarctul miocardic acut la pacienții HIV

TDM (Terapeutic Drug Monitoring) în optimizarea terapiei antiretrovirale la pacienții HIV multiexperimentați cu posibilități terapeutice limitate.

 [1] Din componenţa dosarului de concurs, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernuluinr. 41/2016privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, se elimină cerinţa de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformităţii cu originalul, de către persoanele din Comisia de Admitere, unde are loc înscrierea,  desemnate să facă certificarea conformității, cu precizarea expresă că operațiunea de certificare se face exclusiv pe baza prezentării documentului în original de către candidat (și nu a unei copii legalizate).

Taxe de înscriere, școlarizare