Navigatie                     

Institutul studiilor doctorale

     Universitatea Ovidius din Constanta (UOC) este institutie de invatamant superior acreditata organizatoare de studii universitare de doctorat, de tip stiintific, denumita in continuare IOSUD-UOC.

     Studiile universitare de doctorat sunt organizate pe domenii de doctorat in cadrul scolilor doctorale autorizate provizoriu sa functioneze sau acreditate. Domeniile de doctoratcare se organizeaza in cadrul IOSUD-UOC sunt: Filologie, Teologie, Biologie, Medicina, Medicina dentara, Istorie, Matematica si Inginerie civila.  

     La nivelul IOSUD-UOC functioneaza Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat, denumit în continuare CSUD, ca organism de conducere si organizare a studiilor doctorale, fiind condus de un director, care este membru de drept al CSUD, iar functia este asimilată functiei de prorector.

     CSUD are 17 membri fiind constituit din conducători de doctorat titulari ai Universitatii Ovidius din Constanta, si din studenti-doctoranzi. Metodologia de alegeri ale membrilor CSUD este aprobată de către Senatul Universitatii Ovidius din Constanta.

     Mandatul de membru al CSUD este de 4 ani. Studentii-doctoranzi, care sunt membri ai CSUD si îsi finalizează studiile universitare de doctorat în timpul mandatului CSUD, pierd calitatea de membru al CSUD la data sustinerii publice a tezei de doctorat.

     Activitătile administrative legate de desfăsurarea studiilor doctorale in IOSUD-UOC si de actiunile CSUD se realizează de către secretariatul pentru studii doctorale.

     În IOSUD-UOC, Scoala Doctorala este structura organizatorică şi administrativă care oferă sprijinul necesar pentru desfăşurarea studiilor de doctorat într-o anumită disciplină sau tematică disciplinară ori interdisciplinară. Fiecare scoală doctorală este condusă de Consiliul Scolii Doctorale.

 

     Incepand cu anul universitar 2012/2013, cele 8 domenii de doctorat ale universitatii sunt administrate si organizate in cadrul scolilor doctorale, aprobate de Senatul UOC,

In prezent, in anul 2018/2019 functioneaza 5 scoli doctorale :

  • Scoala doctorala de Științe Umaniste : cu domeniile Filologie și Istorie ;
  • Scoala doctorala de Științe Aplicate cu domeniile : Biologie și Inginerie civila si instalatii;
  • Scoala doctorala de Medicină cu domeniile: Medicina și Medicina dentara;
  • Scoala doctorala de Teologie cu domeniul Teologie;
  • Scoala doctorala de Matematica cu domeniul Matematica.

 

*

 

      Doctoratul se desfăsoară pe baza unui contract de studii universitare de doctorat încheiat, cu acordul scolii doctorale, între studentul-doctorand, conducătorul său de doctorat si Universitatea Ovidius din Constanta, în care se stabilesc drepturile si obligatiile ce revin studentului-doctorand, conducătorului de doctorat si, prin intermediul scolii doctorale, Universitătii Ovidius din Constanta. Anexa contractului este constituita din Planul individual al studiilor universitare de doctorat.

*

     Durata ciclului de studii universitare de doctorat este, de regulă, de 3 ani de la data inmatricularii, exceptie fac domeniile din invatamantul medical, pentru care durata studiilor este de 4 ani. 

     (2) Studiile universitare de doctorat ale studentului-doctorand se planifică pentru fiecare an universitar si cuprind doua componente:

  • a) Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate, parcurs în cadrul scolii doctorale si alcătuit din activităti didactico-stiintifice (cursuri, seminare, laboratoare si altele asemenea) care asigură pregătirea studentului-doctorand pe durata a 12 saptamani, respectiv 28 saptamani pentru domeniile medicale, si se realizează in primului an al doctoratului. Programul de studii avansate nu poate fi prelungit sau intrerupt.
  • b) Programul individual de cercetare stiintifică este organizat în domeniul de  cercetare în care s-a consacrat conducătorul de doctorat.

     Cele douǎcomponente: Programul de studii universitare avansate şi Programul individual de cercetare ştiinţificǎsunt obligatorii studentului-doctorand pentru incheierea studiilor universitare de doctorat.

     Parcurgerea programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate poate duce la acordarea unui număr de credite transferabile ECTS, stabilit la nivelul şcolii doctorale prin regulamentul propriu.

     În cazul programelor de studii universitare de doctorat din domeniile medicale, studiile universitare de doctorat totalizeaza 240 de credite transferabile ECTS, din care in anul I sunt prevazute 60 de credite trasferabile.

     Studiile universitare de doctorat se încheie cu sustinerea publică a unei lucrări originale, numită Teză de doctorat. Teza de doctorat trebuie să respecte cerintele stabilite prin regulamentul scolii doctorale. Pe baza tezei de doctorat si a sustinerii publice a acesteia se decide acordarea sau neacordarea titlului de doctor.

 

*

     Programele de studii universitare de doctorat se organizează cu : finantare de la bugetul de stat si în regim cu taxă sau din alte surse legal constituite.

     Pentru studentii-doctoranzi, la propunerea consiliilor scolilor doctorale, cuantumul taxei anuale de studiu, pentru fiecare domeniu de doctorat, valabila doctoranzilor care studiaza in regim de cu taxa si cuantumul taxei pentru sustinerea tezei de doctorat. Aceste taxe se aproba de CA, se valideaza de Seantul UOC si se fac publice până la data anuntării concursului de admitere la doctorat pentru acel an universitar.

 

Componenta Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat

2020 - 2021

 

In prezent, prin delegarea atribuțiilor, directorul CSUD este prof.univ.dr. Monica Vlad

 

Comisia pentru evaluare internă și asigurarea calității, CEAC-ISD, este formată din:

Presedinte: Prof.univ.dr. Adina Ciugureanu
 
Membri: Prof.univ.dr. Flaut Cristina
 
  Prof.univ.dr. Arghir Oana
 
  Prof.univ.dr. Omer Ichinur
 
  CS I dr. Golumbeanu Mariana, INCDM „G.Antipa” Constanta
 
  Prof.univ.dr. Brînzea Nicolae
 
  Drd. Libu Cristiana