Navigatie                     

Institutul studiilor doctorale

Institutul Studiilor Doctorale

 

Universitatea Ovidius din Constanta (UOC) este institutie de învățământ superior acreditată organizatoare de studii universitare de doctorat, de tip stiintific, denumită în continuare IOSUD-UOC.

Studiile universitare de doctorat sunt organizate pe domenii de doctorat în cadrul scolilor doctorale (SD) acreditate. Domeniile de doctorat care se organizează în cadrul SD sunt: Filologie, Teologie, Biologie, Medicina, Medicina dentara, Istorie, Matematica si Inginerie civila și instalații.  

La nivelul ISD funcționează Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat, denumit în continuare CSUD, ca organism de conducere si organizare a studiilor doctorale, fiind condus de un director, care este membru de drept al CSUD, iar functia este asimilată functiei de prorector.

CSUD are 17 membri fiind constituit din conducători de doctorat titulari ai IOSUD-UOC, si din studenti-doctoranzi. Metodologia de alegeri ale membrilor CSUD este aprobată de către Senatul Universitatii Ovidius din Constanta.

Mandatul de membru al CSUD este de 4 ani. Studentii-doctoranzi, care sunt membri ai CSUD si îsi finalizează studiile universitare de doctorat în timpul mandatului CSUD, pierd calitatea de membru al CSUD la data sustinerii publice a tezei de doctorat.

Activitățile administrative legate de desfăsurarea studiilor doctorale în ISD și de actiunile CSUD se realizează de către secretariatul pentru studii doctorale.

În cadrul ISD, Scoala Doctorala este structura organizatorică şi administrativă care oferă sprijinul necesar pentru desfăşurarea studiilor de doctorat într-o anumită disciplină sau tematică disciplinară ori interdisciplinară. Fiecare școală doctorală este condusă de Consiliul Scolii Doctorale (CSD).

In perioada 2012-2018 cele 8 domenii de doctorat ale universității au fost organizate și administrate în cadrul a 4 scolile doctorale, aprobate de Senatul UOC, astfel:

Școala Doctorală de Științe Umaniste cu domeniile: Filologie și Istorie

Școala Doctorală de Științe Aplicate cu domeniile: Biologie, Matematica, Inginerie civila și instalații

Școala Doctorală de Medicină cu domeniile: Medicină, Medicină dentară

Școala Doctorală de Teologie cu domeniul Teologie

 

 

 Incepând cu anul universitar 2018/2019 în cadrul ISD funcționează 5 școli doctorale aprobate de Senatul UOC, astfel:

 

Școala doctorală

Domeniul de doctorat

Științe Umaniste

Filologie

Istorie

Științe Aplicate

Biologie

Inginerie civila și instalații

Matematică

Matematică

Medicină

Medicina

Medicina dentară

Teologie

Teologie

 

 

Directorul CSUD pentru perioada 2021-2025 este prof.univ.dr.habil. Monica VLAD – CV

Programul de audiență pentru directorul CSUD:

în zilele de luni între orele 14-16, la sediul ISD din strada Ion Vodă nr.58, sala P05

 

*

 Doctoratul se desfăsoară pe baza unui contract de studii universitare de doctorat încheiat, cu acordul scolii doctorale, între studentul-doctorand, conducătorul său de doctorat și Universitatea Ovidius din Constanta, în care se stabilesc drepturile si obligatiile ce revin studentului-doctorand, conducătorului de doctorat si, prin intermediul scolii doctorale, Universitătii Ovidius din Constanta. Anexa contractului este constituită din Planul individual al studiilor universitare de doctorat.

*

Durata ciclului de studii universitare de doctorat este, de regulă, de 3 ani de la data înmatriculării, exceptie fac domeniile din învățământul medical, pentru care durata studiilor este de 4 ani. 

Studiile universitare de doctorat ale studentului-doctorand se planifică pentru fiecare an universitar si cuprind doua componente:

  • a) Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate, parcurs în cadrul scolii doctorale și alcătuit din activităti didactico-stiintifice (cursuri, seminare, laboratoare si altele asemenea) care asigură pregătirea studentului-doctorand pe durata a 12 săptămâni, respectiv 28 săptămâni pentru domeniile medicale, si se realizează în primului an al doctoratului. Programul de studii avansate nu poate fi prelungit sau întrerupt.
  • b) Programul individual de cercetare stiintifică este organizat în domeniul de cercetare în care s-a consacrat conducătorul de doctorat.

Cele douǎ componente: Programul de studii universitare avansate şi Programul individual de cercetare ştiinţificǎsunt obligatorii studentului-doctorand pentru incheierea studiilor universitare de doctorat.

Parcurgerea programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate poate duce la acordarea unui număr de credite transferabile ECTS, stabilit la nivelul şcolii doctorale prin regulamentul propriu.

În cazul programelor de studii universitare de doctorat din domeniile medicale, studiile universitare de doctorat totalizeaza 240 de credite transferabile ECTS, din care in anul I sunt prevazute 60 de credite trasferabile.

Studiile universitare de doctorat se încheie cu sustinerea publică a unei lucrări originale, numită Teză de doctorat. Teza de doctorat trebuie să respecte cerintele stabilite prin regulamentul scolii doctorale. Pe baza tezei de doctorat si a sustinerii publice a acesteia se decide acordarea sau neacordarea titlului de doctor.

 

*

Programele de studii universitare de doctorat se organizează cu: finantare de la bugetul de stat si în regim cu taxă sau din alte surse legal constituite.

Pentru studentii-doctoranzi, la propunerea consiliilor scolilor doctorale, cuantumul taxei anuale de studiu, pentru fiecare domeniu de doctorat, valabila doctoranzilor care studiaza in regim de cu taxa si cuantumul taxei pentru sustinerea tezei de doctorat. Aceste taxe se aproba de CA, se valideaza de Seantul UOC si se fac publice până la data anuntării concursului de admitere la doctorat pentru acel an universitar.

 

Componenta Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat

2020 - 2024 [pdf]

 

Comisia pentru evaluare internă și asigurarea calității, CEAC-ISD, este formată din:

Presedinte: Prof.univ.dr. Adina Ciugureanu

Membri: Prof.univ.dr. Flaut Cristina

               Prof.univ.dr. Arghir Oana

               Prof.univ.dr. Omer Ichinur

               CS I dr. Golumbeanu Mariana, INCDM „G.Antipa” Constanta

Prof.univ.dr. Brînzea Nicolae

Drd. Libu Cristiana