Navigatie                     

Mobilitate academică 

 

Announcement concerning the recognition/ equivalence of studies from another university
       The enrollment of candidates in the next year of study, for students who were admitted in the first year of study and who obtained transferable credits from previously attended academic programs, is done based on previously obtained credits, as specified by the transcript of records/ diploma supplement/school records. According to the specificity of the programs of study and in order to provide a high-quality educational process, the faculties can adopt their own conditions concerning the recognition/ equivalence of studies from another university. These criteria, specific to each faculty, are not inferior and do not provide derogations from those stipulated in the Regulations concerning the professional activity of students. We recommend to those who want to become students of “Ovidius” University of Constanta to submit their application files during the admission having the possibility to enroll in their next year of study, in accordance with their Form concerning the recognition/ equivalence of exams previously passed and respecting the school capacity for the academic year, as decided by the Commission for the Equivalation of Studies.

Anunț privind recunoașterea / echivalarea studiilor desfășurate în cadrul altei universități
         Înmatricularea în an superior a candidaților declaraţi admişi în anul întâi de studiu şi care au obținut credite transferabile în cadrul unor programe de studii universitare efectuate anterior se realizează în baza echivalării creditelor obținute anterior, astfel cum reies din foaia matricolă/suplimentul la diplomă/situația școlară. În funcție de specificul programelor de studii și în scopul asigurării unui proces educațional de calitate, facultățile pot impune condiții proprii în ceea ce privește recunoașterea / echivalarea studiilor desfășurate în cadrul altei universități. Aceste criterii proprii ale facultăților nu pot fi inferioare și nu vor asigura derogări de la cele stipulate în Regulamentul privind activitatea profesională a studenților. Recomandăm celor care doresc să vină în cadrul Universității ,,Ovidius” din Constanța să se înscrie în sesiunea de admitere, cu posibilitatea de înmatriculare în an superior, conform fișei de echivalare și recunoaștere a disciplinelor promovate anterior și a capacității de școlarizare pentru anul de studii stabilit de Comisia de echivalare.

Mobilitate academică 2023-2024

Calendarul privind mobilitatea academică a studenţilor pentru anul universitar 2023-2024

OUC - ACADEMIC MOBILITY (transfer)  2023-2024

The calendar of the students’ academic mobility (transfer) for the academic year 2023 - 2024

Procedura FM - Transferuri

Informații privind conţinutul dosarului

Formulare necesare în vederea întocmirii dosarului 

 

Arhiva