Navigatie                     

Carta și regulamentele universității

Nr.

Capitolul

Tema

 

 

 

1

UOC

CARTA Universității „Ovidius“ din Constanța

2

Regulamentul intern al Universităţii “Ovidius” din Constanţa

3

Strategia de dezvoltare instituțională a Universității „Ovidius“ din Constanța

4

Regulamentul accesului la informaţia publică în Universitatea “Ovidius” din Constanţa

  REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE (R.O.F) A UNIVERSITĂȚII OVIDIUS DIN CONSTANȚA 

5

SENAT

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Senatului Universităţii „Ovidius” din Constanţa

6

Metodologia de organizare a alegerilor la nivelul Senatului universității „Ovidius” din Constanța

7

Regulamentul senatului studențesc

 

 

 

8

CA

Regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului de Administraţie al Universitatii „Ovidius“ din Constanţa

 

 

 

9

ALEGERI ACADEMICE

Metodologia de organizare a referendumului pentru alegerea modalității de desemnare a rectorului Universității „Ovidius“ din Constanța

10

METODOLOGIE DE ORGANIZARE A ALEGERILOR IN STRUCTURILE ȘI FUNCTIILE DE CONDUCERE ALE U.O.C.

12

METODOLOGIA DE DESEMNARE A PRORECTORILOR, DE SELECTARE ȘI NUMIRE A DECANILOR ȘI DESEMNARE A PRODECANILOR FACULTĂȚILOR DIN U.O.C.

13

METODOLOGIA PENTRU ALEGEREA MEMBRILOR CONSILIULUI STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT (CSUD) ȘI AI CONSILIULUI ȘCOLII DOCTORALE (CSD), A DIRECTORILOR CSUD ȘI CSD DIN CADRUL INSTITUTULUI STUDIILOR DOCTORALE AL U.O.C.

15

Metodologie pentru alegerea directorilor de departament  si a membrilor in consiliile departamentelor

 

 

 

16

COMISIA DE ETICĂ

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de Etică a Universităţii „Ovidius” din Constanţa

17

Codul de etică şi deontologie profesională universitară al Universităţii “Ovidius” din Constanţa

 

 

 

18

CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII

Manualul sistemului de management al calităţii

19

Regulament de organizare si funcţionare a departamentului pentru asigurarea calităţii în învăţământul superior DACIS

20

Regulament de organizare si funcţionare a comisiei pentru evaluarea si asigurarea calităţii C.E.A.C.

21

Regulament privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studii în Universitatea „Ovidius” din Constanţa

22

Regulament de organizare şi funcţionare a compartimentului de audit public intern

23

Regulamentul cercetării ştiinţifice

24

Regulament privind asigurarea calităţii serviciilor educaţionale şi de cercetare ştiinţifică

  REGULAMENT PRIVIND EVALUAREA INTERNĂ A PROGRAMELOR DE STUDII ÎN UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANȚA
  REGULAMENTUL ACTIVITĂȚII TUTORIALE ÎN UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANȚA

 

 

 

25

ERASMUS

Regulament privind mobilitatea studentilor si a personalului care participa la programul European Erasmus Plus

26

Regulament de recunoaştere a perioadelor de studii sau de plasament efectuate în cadrul mobilităţilor ERASMUS

 

 

 

27

EDITURA ȘI MARKETING

Regulamentul de organizare şi funcţionare a biroului de relaţii publice din cadrul departamentului editorial, carte universitară şi relaţii publice

28

Regulamentul de organizare şi funcţionare a biroului de marketing universitar din cadrul Universităţii ”Ovidius” din Constanţa

29

Regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecii Universităţii „Ovidius” din Constanţa

30

regulament de funcţionare a Ovidius University Press

 

 

 

31

DEPARTAMENTE

DIRECȚII

BIROURI

Regulamentul de organizare şi funcţionare a direcţiei resurse economice

32

Regulamentul de organizare şi funcţionare a direcţiei resurse umane

33

Regulament privind afişajul în Universitatea ”Ovidius” din Constanţa

34

Regulamentul centrului de formare și dezvoltare profesională continuă al Universității „Ovidius” Constanța (CFDPCO)

35

Regulament - cadru privind organizarea și funcționarea programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă și programelor postuniversitare de perfecționare

36

Regulament privind organizarea şi funcţionarea centrului de excelenţă pentru studenţi

37

Regulament privind înființarea și funcționarea departamentului studențesc pentru combaterea discriminării (DSCD) din cadrul UOC

38

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţii în departamentul secretariat

39

Regulament propriu privind organizarea, desfăşurarea şi normarea activităţilor didactice la formele de învăţământ la distanţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă în Universitatea „Ovidius” din Constanţa

40

Regulament privind organizarea si functionarea centrului de consiliere si orientare in cariera

41

Regulament privind organizarea si funcţionarea căminelor si cantinelor studenţesti

42

Regulamentul de organizare şi funcţionare al serviciului juridic şi contencios din cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa

43

Regulament privind decontarea cheltuielilor pentru transportul personalului didactic auxiliar și nedidactic de la domiciliu la locul de muncă și retur

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A DEPARTAMENTULUI PENTRU REZIDENTI

.

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A DEPARTAMENTULUI DE RELATII INTERNATIONALE

.

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A DEPARTAMENTULUI PENTRU STUDENTI STRAINI

 

 

 

44

DOCUMENTE ACADEMICE

Regulament de elaborare, revizuire si aprobare a planurilor de învăţământ

45

Regulament de elaborare a statelor de funcţii

46

Regulament privind procedura de întocmire a proceselor verbale de ședință a consiliilor facultăţilor/departamentelor din cadrul Universității „Ovidius“ din Constanța

47

Procedura privind elaborarea și păstrarea registrului matricol

48

Procedura privind completarea și păstrarea cataloagelor de examene/colocvii

49

Procedură privind circuitul documentelor in cadrul Universităţii ”Ovidius” din Constanţa

 

 

 

50

ADMITEREA

NIVEL

LICENȚĂ

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii de licenţă în Universitatea „Ovidius” din Constanţa în sesiunile iulie şi septembrie

51

Instrucțiuni pentru membrii comisiei de multiplicare a subiectelor

52

Instrucțiuni pentru membrii comisiei de întocmire și extragere a subiectelor

53

Instrucțiuni de sală pentru cadrele didactice care supraveghează concursul de admitere

54

Procedura de evaluare a eseului motivațional / scrisorii de intenție pentru concursul de admitere la studii universitare de licență

55

Procedura de stabilire și distribuire a subiectelor de tip grilă pentru concursul de admitere la studiile universitare de licență

56

Procedura de corectare a tezelor tip grilă pentru concursul de admitere la studiile universitare de licență

57

Procedura de stabilire, distribuire și evaluare a subiectelor scrise pentru concursul de admitere la studii universitare de licență

58

Procedura de derulare a probei orale pentru concursul de admitere la studii universitare de licență

 

Formulare

 

 

 

59

ADMITEREA LA MASTERAT

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de masterat în Universitatea “Ovidius” din Constanţa

 

 

 

60

ADMITEREA LA DOCTORAT

Metodologie de organizare a concursului de admitere la studii universitare de doctorat şi de repartizare a granturilor doctorale

61

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat

 

 

 

62

FINALIZARE STUDII UNIVERSITARE

Metodologie de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior – examene de absolvire, licenţă, diplomă, selecţie, disertaţie, în cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa

 

 

 

63

EVALUAREA CADRELOR DIDACTICE  ȘI DIDACTICE AUXILIARE

Regulament privind evaluarea periodică a calităţii personalului didactic

64

Regulament privind evaluarea performanţelor profesionale individuale anuale ale personalului didactic de predare

65

Metodologie de selecție şi ierarhizare a performanţelor cadrelor didactice în funcţie de articolele publicate în reviste isi sau echivalent

66

Procedura privind evaluarea cadrelor didactice de catre studenti

67

Procedura de evaluare colegială a personalului didactic

68

Metodologie de evaluare si stabilire a menţinerii calităţii de titular în învăţământ a cadrelor didactice pensionabile

69

Regulament privind acordarea gradaţiei de merit pentru personalul didactic si didactic auxiliar din uoc

70

Regulament și procedură privind acordarea titlurilor onorifice

 

 

 

71

CONCURS POSTURI

Metodologia de ocupare a posturilor didactice şi de cercetare pe perioadă nedeterminată în Universitatea “Ovidius” din Constanţa

72

Metodologie privind ocuparea posturilor de asistent universitar pe perioadă determinată

73

Metodologia privind ocuparea si salarizarea posturilor didactice vacante, temporar vacante sau rezervate din statele de funcţii ale departamentelor din cadrul Universităţii “Ovidius” din Constanţa prin plata cu ora/cumul la licență și master, forma de învățământ cu frecvență

 

 

 

74

ABILITARE

Regulament privind desfasurarea procesului de obtinere a atestatului de abilitare

 

 

 

75

ACTIVITATEA STUDENȚILOR

Codul universitar al drepturilor şi obligaţiilor studenţilor Universităţii ”Ovidius” din Constanţa

76

Regulament privind activitatea profesională a studenţilor

77

Regulament de evaluare a cunoştinţelor şi competenţelor studenţilor

78

Ghid privind organizarea stagiilor de practică de specialitate în cadrul programelor de studii universitare de licenţă şi de masterat

79

Procedură privind transferul studenţilor la Universitatea “Ovidius” din Constanţa

80

Regulament privind înființarea și funcționarea departamentului studențesc pentru combaterea discriminării (DSCD) din cadrul UOC

81

Regulament de alegere a reprezentanţilor studenţilor în structurile de conducere ale Universităţii „Ovidius” din Constanţa

82

Regulamentul senatului studențesc

83

Regulament privind organizarea şi funcţionarea centrului de excelenţă pentru studenţi

84

Regulament privind acordarea de burse şi alte forme de sprijin material

85

Regulament privind organizarea şi funcţionarea centrului de consiliere educaţională şi profesională

86

Regulament privind organizarea si funcţionarea căminelor si cantinelor studenţesti

87

Regulament de evaluare a competenţelor lingvistice şi de eliberare a certificatelor de competenţă lingvistică (CCL)

88

Regulament cadru de aplicare a sistemului de credite transferabile

89

Regulament de recunoaştere a perioadelor de studii sau de plasament efectuate în cadrul mobilităţilor ERASMUS

90

SPORURI CONDITII PERICULOASE/VATAMATOARE

PROCEDURĂ PRIVIND STABILIREA LOCURILOR DE MUNCĂ UNDE EXISTĂ CONDIȚII PERICULOASE SAU VĂTĂMĂTOARE DIN UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANTA
91 PROCEDURA PRIVIND ACORDAREA SPORURILOR PENTRU CONDIȚII PERICULOASE SAU VĂTĂMATOARE, SPECIFICE LOCULUI DE MUNCĂ AL LUCRĂRILOR DIN UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANȚA  
92 - PROCEDURA DE ELABORARE A PROCEDURILOR SI INSTRUCTIUNILOR DE LUCRU
93   PROCEDURA DE SELECTIA A PARTENERILOR, ENTITATI PRIVATE IN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 (POCU)