Admitere

Studii Doctorale

Despre Studiile Doctorale

Domeniile de doctorat

Conducători de doctorat

Școli doctorale

Admitere

Reglementări

Susținerea publică a tezelor

Formulare


UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANTA

INSTITUTUL STUDIILOR DOCTORALE

In perioada 1-13 septembrie 2014, pentru toate domeniile de doctorat exceptând domeniile medicale

In perioada 1-17 septembrie 2014, pentru domeniile medicale

 la sediul UOC din Bd. Mamaia 124, sala P2, parter,

in intervalul orar 10-16,  de luni pana vineri, sambata in intervalul orar 10-12.

Pentru ciclul de studii universitare de doctorat admiterea în anul universitar 2014/2015 se realizează pe bază de competiţie în şcolile doctorale acreditate sau autorizate provizoriu, în domeniile de studii universitare de doctorat aprobate în cadrul acestora, pe locuri cu finanţare de la bugetul de stat şi pe locuri cu taxă.

Universitatea Ovidius din Constanţa percepe taxă de înscriere la concursul de admitere, taxe de şcolarizare pentru locurile cu taxă în cuantumurile aprobate de Consiliului de Administraţie (CA) şi de Senatul UOC.

Copiii personalului didactic aflat in activitate sunt scutiti de plata taxei de inscriere la concursului de admitere la studii doctorale.

Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat numai absolventi ai studiilor universitare cu diplomă de master sau echivalentă acesteia. Diploma de absolvire sau de licentă a absolventilor învătământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri Bologna este echivalentă cu diploma de studii universitare de master.

Persoana înmatriculată într-un program de studii universitare de doctorat are, pe tot parcursul studiilor sale universitare de doctorat, calitatea de Student-doctorand, mai putin eventualele perioade de întrerupere acordate conform prevederilor prezentului Regulament.

Cu ocazia înscrierii la un concurs de admitere, candidatul la studiile universitare de doctorat îsi alege un Conducător de doctorat, dintre acei conducători de doctorat ai UOC, care oferă locuri de student-doctorand pentru acel concurs de admitere, si concurează pentru ocuparea unui loc al conducătorului respectiv.

Doctoratul se desfăsoară pe baza unui contract de studii universitare de doctorat încheiat, prin Institutul de Studii Doctorale, între studentul-doctorand, conducătorul său de doctorat si Universitatea Ovidius Constanta, în care se stabilesc drepturile si obligatiile ce revin studentului-doctorand, conducătorului de doctorat si, prin intermediul scolii doctorale, Universitătii Ovidius.

Calitatea de student-doctorand şi cea de conducător de doctorat se exercită în cadrul unei singure Şcoli Doctorale din cadrul UOC.

Programele de studii universitare de doctorat se organizează numai la forma de învătământ cu frecventa.

Dosarul de înscriere va conține următoarele documente:

·        fişa-tip de înscriere (anexa) ;

·        curriculum vitae;

·        lista lucrărilor ştiinţifice ale candidatului, dacă e cazul;

·        atestat de cunoaştere a unei limbi străine, eliberat de către departamentul de limbi străine a UOC cu cel mult doi ani înainte de susţinerea examenului de admitere (cu excepţia candidaţilor care fie au absolvit o specializare simplă sau dublă în titulatura căreia apare o limbă străină, fie deţin certificate internaţionale recunoscute );

·        copie-xerox de pe cartea de identitate ;

·        copie legalizată de pe certificatul de naştere;

·        copie legalizată de pe certificatul de căsătorie, dacă este cazul de schimbare a numelui;

·        copie legalizată de pe diploma de bacalaureat sau un document echivalent;

·        copie legalizată de pe diploma de licenţă şi foaia matricolă/suplimentul la diploma (pentru absolvenţii de studii de licenta din anul universitar curent, este necesara adeverinţa de absolvire  cu situatie scolara, in original);

·        copie legalizata de pe diploma de master sau un act echivalent şi de pe foaia matricolă/suplimentul la diploma (pentru absolvenţii de master din anul universitar curent, este necesara adeverinţa de absolvire cu situatie scolara, în original);

·        alte acte specificate de regulamentul şcolii doctorale, daca e cazul;

·        chitanţa de achitare a taxei de înscriere (la oricare casierie a UOC, deschisa de luni pana vineri sau prin ordin de plată, de la orice bancă, în contul IBAN RO22TREZ231504601X000611 al Universităţii Ovidius din Constanta, deschis la Trezoreria Constanta; Codul fiscal al UOC: 4301332. Pe ordinul de plata se va preciza numele candidatului, precum şi menţiunea „Taxă înscriere concurs doctorat, Universitatea Ovidius, domeniul de doctorat……”. Chitanţa/ordinul de plata se va ataşa dosarului de înscriere ce se depune la secretariatul Institutului Studiilor Doctorale);

·        un dosar plic.

Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European (SEE) sau ai Confederaţiei Elveţiene au acces la studiile universitare de doctorat în aceleaşi condiţii cu cele prevăzute de actele normative pentru cetătenii români, înclusiv în ceea ce priveşte taxele (taxa pentru înscriere, taxa de şcolarizare, taxa de susţinere a tezei de doctorat).

Înscrierea la concursul de admitere a cetăţenii străini din alte state, terţe României şi statelor Uniunii Europene şi SEE/CE, este condiţionată de obţinerea de către aceştia ascrisorii de acceptare (Letter of acceptance) emisă de MEN-DRI sau a Ordinului MEN. De asemenea, inscrierea este conditionata de prezentarea atestatului de cunoaştere a unei limbi romane.

În cazul studiilor universitare de licenta şi/sau de master efectuate în alte state terţe României, candidatul se poate înscrie la concursul de admitere condiţionat de prezentarea atestatului/ adeverinţei de recunoaştere a studiilor universitare efectuate, eliberat de CNRED din cadrul Ministerului Educatiei Nationale.

 

Concursul de admitere

Concursul de admitere la studii universitare de doctorat în cadrul UOC se desfăşoară în perioada15-20 septembrie 2014şi constă în susţinerea a unei sau mai multor probe în cadrul căruia se analizează preocupările stiintifice ale candidatului, aptitudinile lui de cercetare şi tema de cercetare propusă si cunostintele candidatului in tematica anuntata la sediul scolii doctorale.

În functie de specificul domeniului, pot fi prevăzute în cadrul concursului de admitere si alte probe (chiar eliminatorii), la solicitarea conducătorilor de doctorat titulari şi cu acordul consiliului scolii doctorale.

Concursul se sustine în faţa unei comisii de admitere constituite din conducătorul de doctorat, care oferă un locul de student-doctorand pentru admitere, şi cel puţin alţi 2 conducători de doctorat din cadrul şcolii doctorale, care au cel puţin funcţia de conferentiar universitar sau cercetător stiintific gradul II. Preşedintele comisiei de admitere este conducătorul de doctorat.

Candidaţii care au obţinut media de admitere de minimum 8.00 vor fi declaraţi admişi în limita numărului de locuri existente pe fiecare conducător de doctorat, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere.

În cazul în care candidaţi cu medii egale nu pot fi declaraţi toţi admişi pe locurile existente, se vor aplica criterii de departajare anunţate cu trei luni înainte de concurs,.

Persoana admisa si inmatriculata la studii universitare de doctorat are calitatea de student-doctorand pe perioada desfasurarii studiilor. Inmatricularea candidaţilor admişi se face, prin Decizie a Rectorului UOC, în maximum 5 zile de la finalizarea concursului de admitere.

Candidaţii admisi care nu se prezinta, in interiorul perioadei prevazute la aliniatul anterior, pentru semnarea contractului de studii universitare de doctoratpierd locul obtinut, acesta fiind ocupat de urmatorul candidat clasat strict în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere

După finalizarea procedurii de admitere şi semnarea contractului de studii universitare de doctorat, persoana admisă are calitatea de student-doctorand pe perioada desfăşurării programului de doctorat. Studenţii-doctoranzi pot fi încadraţi ca asistenţi de cercetare sau asistenţi universitari, pe perioadă determinată.

Contract de studii doctorale 2014/2015

Anunt important pentru candidatii declarati admisi

Rezultatele concursului de admitere

Numar de locuri in admiterea 2014

Fișă înscriere 

Metodologie de admitere la studii doctorale 2014

Lista conducatorilor de doctorat

Calendarul concursului de admitere

Precizari, tematici, bibliografie

Taxe