Navigatie                     

Educație

ANUNT

 

Universitatea Ovidius din Constanta anunță organizarea sesiunii a 2-a a concursului de admitere la studii universitare de doctorat, pe locurile rămase libere în urma sesiunii 1, dupa cum urmează:

Nr.locuri disponibile

Domeniul de doctorat

Inscrieri

 

Concurs de admitere

1 loc. fara taxa

14 loc cu taxa

 

Scoala doctorala de Medicina

21, 22 septembrie 2018

Proba de concurs

24 septembrie 2018

 

11 loc. cu taxa

Scoala doctorala de Teologie

21, 22 septembrie 2018

Proba 1 (scris) – 24 sept. 2018

Proba 2 (interviu) – 26 sept. 2018

 

Pe 25 sept. se pot depune contestatii la proba 1

 

In data de 27 septembrie 2018, studentii-doctoranzi admişi la studii doctorale ȋncepȃnd cu anul universitar 2018/2019, ȋn anul I, se vor prezenta la secretariatul ISD, din str. Ion Voda nr. 58, sala 102, pentru a ȋncheia Contractul de studii doctorale.

Pentru ȋnmatriculare la studii doctorale, toți studentii-doctoranzi admişi vor achita taxa de ȋnmatriculare de 50 lei. Chitanța aferentă se depune la secretariatul ISD ȋn perioada sus-mentionată, cu specificațiile: Numele si prenume doctorand, domeniul de doctorat, taxa de ȋnmatriculare.

Studentii-doctoranzi admisi ȋn anul I, pe loc cu taxă vor achita prima tranşă de 40% din taxa de şcolarizare aferentă anului universitar 2018/2019. Chitanta se depune la secretariatul ISD ȋn aceeaşi perioada sus-mentionată.

Taxele de ȋnmatriculare, respectiv de şcolarizare, pentru cetățenii romȃni şi UE, pot fi achitate fie la oricare casierie din sediile universității, fie ȋn contul Universității Ovidius (cod fiscal: 4301332) deschis la Trezoreria Constanța, codul IBAN: RO74TREZ23120F330500XXXX, cu specificatiile: Numele si prenume doctorand, domeniul de doctorat, taxa de înmatriculare/școlarizare.

 

 

Institutul Studiilor Doctorale

 

 

In data de 13 octombrie 2018, orele 1230, în Sala Umberto Eco cu sediul la Universitatea Ovidius din aleea Universităţii nr.1 (campus, corp A), are loc susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul:

 

Locuțiuni verbale românești cu element-cheie de origine turcească

 

elaborată de VELI (MUSLEDIN) S.  FIRDES - CV

 

sub conducerea ştiinţifică a prof.univ.dr. Petre Gheorghe Bârlea, în domeniul fundamental Stiinţe umaniste, domeniul de doctorat Filologie.

 

Comisia de doctorat:

Presedinte: Prof.univ.dr. Vlad Eduard

Referenti:   Prof.univ.dr. Bârlea Petre Gheorghe - CV

        Prof.univ.dr. Alexandru Gafton – Universitatea A.I. Cuza Iasi - CV

        Prof.univ.dr. Stefan Găitănaru – Universitatea Pitesti - CV 

        Conf.univ.dr. Căprioară Cosmin -  Universitatea “Ovidius” Constanta - CV

 

Teza de doctorat se află la Biblioteca „I.Popisteanu“ a Universităţii Ovidius şi poate fi consultată.

 

Vă invităm să participaţi.

Rezumat RO - Descarcă document | Rezumat EN - Descarcă document

In data de 13 octombrie 2018, orele 1100, în Sala Umberto Eco cu sediul la Universitatea Ovidius din aleea Universităţii nr.1 (campus, corp A), are loc susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul:

 

Explicația în discursul didactic scris

 

elaborată de POPESCU (CAUCĂ) VICTORIA SIMONA - CV

 

sub conducerea ştiinţifică a prof.univ.dr. Petre Gheorghe Bârlea, în domeniul fundamental Stiinţe umaniste, domeniul de doctorat Filologie.

 

Comisia de doctorat:

Presedinte: Prof.univ.dr. Vlad Eduard

Referenti:   Prof.univ.dr. Bârlea Petre Gheorghe - CV

        Prof.univ.dr. Alexandru Gafton – Universitatea A.I. Cuza Iasi - CV

        Prof.univ.dr. Stefan Găitănaru – Universitatea Pitesti - CV

        Conf.univ.dr. Căprioară Cosmin -  Universitatea “Ovidius” Constanta - CV

 

Teza de doctorat se află la Biblioteca „I.Popisteanu“ a Universităţii Ovidius şi poate fi consultată.

 

Vă invităm să participaţi.

Rezumat RO - Descarcă document | Rezumat EN - Descarcă document

In data de 27 octombrie 2018, orele 1100, în Sala 134 din sediul Universităţii Ovidius din aleea Universităţii nr.1 (campus, corp A), are loc susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul:

 

              „ REAL ȘI FICȚIONAL ÎN PROZA LUI CONSTANTIN ȚOIU

                                                                        

         elaborată de . Luca (Dobre) Ionela Viviana

sub conducerea ştiinţifică a prof.univ.dr. Dugneanu Paul, în domeniul fundamental Stiinte Umaniste, domeniul de doctorat Filologie

 

 

Teza de doctorat se află la Biblioteca Centrală a Universităţii Ovidius şi poate fi consultată

 

 

Vă invităm să participaţi.

Rezumat RO - Descarcă document | Rezumat EN - Descarcă document

 

Subcategorii

     Universitatea Ovidius din Constanta (UOC) este institutie de invatamant superior acreditata organizatoare de studii universitare de doctorat, de tip stiintific, denumita in continuare IOSUD-UOC.
     Studiile universitare de doctorat sunt organizate pe domenii de doctorat in cadrul scolilor doctorale autorizate provizoriu sa functioneze sau acreditate. Domeniile de doctoratcare se organizeaza in cadrul IOSUD-UOC sunt: Filologie, Teologie, Biologie, Medicina, Medicina dentara, Istorie, Matematica si Inginerie civila.
     La nivelul IOSUD-UOC functioneaza Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat, denumit în continuare CSUD, ca organism de conducere si organizare a studiilor doctorale, fiind condus de un director, care este membru de drept al CSUD, iar functia este asimilată functiei de prorector.
     CSUD are 15 membri fiind constituit din conducători de doctorat titulari ai Universitatii Ovidius din Constanta, si din studenti-doctoranzi. Metodologia de alegeri ale membrilor CSUD este aprobată de către Senatul Universitatii Ovidius din Constanta.
     Mandatul de membru al CSUD este de 4 ani. Studentii-doctoranzi, care sunt membri ai CSUD si îsi finalizează studiile universitare de doctorat în timpul mandatului CSUD, pierd calitatea de membru al CSUD la data sustinerii publice a tezei de doctorat.
     Activitătile administrative legate de desfăsurarea studiilor doctorale in IOSUD-UOC si de actiunile CSUD se realizează de către secretariatul pentru studii doctorale.
     În IOSUD-UOC, Scoala Doctorala este structura organizatorică şi administrativă care oferă sprijinul necesar pentru desfăşurarea studiilor de doctorat într-o anumită disciplină sau tematică disciplinară ori interdisciplinară. Fiecare scoală doctorală este condusă de Consiliul Scolii Doctorale.
 
     Incepand cu anul universitar 2012/2013, cele 8 domenii de doctorat ale universitatii sunt administrate si organizate in 4 scolile doctorale, aprobate de Senatul UOC, astfel :
  • Scoala doctorala de Stiinte umaniste : cu domeniile Filologie si Istorie ;
  • Scoala doctorala de  Stiinte aplicate cu domeniile : Biologie, Matematica si Inginerie civila ;
  • Scoala doctorala de Medicina cu domeniile: Medicina si Medicina dentara ;
  • Scoala doctorala de Teologie cu domeniul Teologie.
*
 
      Doctoratul se desfăsoară pe baza unui contract de studii universitare de doctorat încheiat, cu acordul scolii doctorale, între studentul-doctorand, conducătorul său de doctorat si Universitatea Ovidius din Constanta, în care se stabilesc drepturile si obligatiile ce revin studentului-doctorand, conducătorului de doctorat si, prin intermediul scolii doctorale, Universitătii Ovidius din Constanta. Anexa contractului este constituita din Planul individual al studiilor universitare de doctorat.
*
     Durata ciclului de studii universitare de doctorat este, de regulă, de 3 ani de la data inmatricularii, exceptie fac domeniile din invatamantul medical, pentru care durata studiilor este de 4 ani. 
     (2) Studiile universitare de doctorat ale studentului-doctorand se planifică pentru fiecare an universitar si cuprind doua componente:
  • a) Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate, parcurs în cadrul scolii doctorale si alcătuit din activităti didactico-stiintifice (cursuri, seminare, laboratoare si altele asemenea) care asigură pregătirea studentului-doctorand pe durata a 12 saptamani, respectiv 28 saptamani pentru domeniile medicale, si se realizează in primului an al doctoratului. Programul de studii avansate nu poate fi prelungit sau intrerupt.
  • b) Programul individual de cercetare stiintifică este organizat în domeniul de  cercetare în care s-a consacrat conducătorul de doctorat.
     Cele douǎ componente: Programul de studii universitare avansate şi Programul individual de cercetare ştiinţificǎ sunt obligatorii studentului-doctorand pentru incheierea studiilor universitare de doctorat.
     Parcurgerea programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate poate duce la acordarea unui număr de credite transferabile ECTS, stabilit la nivelul şcolii doctorale prin regulamentul propriu.
     În cazul programelor de studii universitare de doctorat din domeniile medicale, studiile universitare de doctorat totalizeaza 240 de credite transferabile ECTS, din care in anul I sunt prevazute 60 de credite trasferabile.
     Studiile universitare de doctorat se încheie cu sustinerea publică a unei lucrări originale, numită Teză de doctorat. Teza de doctorat trebuie să respecte cerintele stabilite prin regulamentul scolii doctorale. Pe baza tezei de doctorat si a sustinerii publice a acesteia se decide acordarea sau neacordarea titlului de doctor.
*
     Programele de studii universitare de doctorat se organizează cu : finantare de la bugetul de stat si în regim cu taxă sau din alte surse legal constituite.
     Pentru studentii-doctoranzi, la propunerea consiliilor scolilor doctorale, cuantumul taxei anuale de studiu, pentru fiecare domeniu de doctorat, valabila doctoranzilor care studiaza in regim de cu taxa si cuantumul taxei pentru sustinerea tezei de doctorat. Aceste taxe se aproba de CA, se valideaza de Seantul UOC si se fac publice până la data anuntării concursului de admitere la doctorat pentru acel an universitar.
 
Componenta Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat
cu mandat de 4 ani (2016-2020)
  Nume şi prenume Domeniul de doctorat Calitate în CSUD
1 prof.univ.dr. Ciugureanu Adina filologie director 
2 prof.univ.dr. Ciorbea Valentin istorie membru
3 prof.univ.dr. Mitchievici Angelo filologie membru
4 prof.univ.dr. Vlad Eduard filologie membru
5 prof.univ.dr. Petrescu Teodosie teologie membru
6 prof.univ.dr. Runcan Nechita teologie membru
7 conf.univ.dr. Brînzea Nicolae teologie membru
8 prof.univ.dr. Cogălniceanu Dan biologie membru
9 prof.univ.dr. Crăciun Marius Eduard matematica membru
10 prof.univ.dr. Popa Constantin matematica membru
11 prof.univ.dr. Aşchie Mariana medicina membru
12 prof.univ.dr. Bordei Petru medicina membru
13 prof.univ.dr. Rugină Sorin medicina membru
14 prof.univ.dr. Badea Victoria medicina dentara membru
15 drd. Păuc Andrei teologie membru
16 drd. Paţa (Tocia) Cristina medicina membru
17 drd. Tase (Şuţu) Cristina Ramona medicina membru